Bài đăng

TRẬN ĐÁNH ĐIỂM CAO 1015 ( Charlie ) từ 12/4/1972 đến 15/4/1972

40 NĂM , NGÀY VUI GẶP LẠI CỦA CÁC CỰU NỮ QUÂN NHÂN TIỂU ĐOÀN 24 - QUÂN Y SƯ 10 TẠI THUỶ NGUYÊN - HẢI PHÒNG

THEO BƯỚC CHÂN ĐOÀN BÁC SỸ TÌNH THƯƠNG SÔNG BÉ