Bài đăng

BA NGÒI , MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN

TIÊU DIỆT SỞ CHỈ HUY SƯ ĐOÀN 22 ĐỊCH Ở CĂN CỨ TÂN CẢNH , NGÀY 24/4/1972